MoE- edycja 2

“Miętne odkrywa Europę - Ponadnarodowa mobilność uczniów”- edycja 2

Międzynarodowy projekt, zrealizowany we współpracy z Mpakogianni Private School.

Grupowa mobilność uczniów 

 Ilość uczestników: 

– 25 uczniów/uczennic 

– 3 opiekunów 

 Długość mobilności – 16dni: 

– 4 dni na podróż 

– 10 dni zajęć formalnych i nieformalnych 

– 2 dni programu kulturowego 

 

Cele projektu: 
  1. Wzrost kompetencji kluczowych na poziomie ponadpodstawowym z naciskiem na: językowe (głównie język angielski), cyfrowe i informatyczne, społeczne i kulturowe. 
  2. Wzrost wiedzy przedmiotowej, w szczególności z: nauk przyrodniczych, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy zawodowej związanej z kierunkami kształcenia 
  3. Wzrost kompetencji osobistych dzięki pracy w ramach metody projektowej w międzynarodowym środowisku oraz późniejszym działaniom promocyjnym i upowszechniającym. 
  4. Wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu wiedzy dydaktycznej i nabycie umiejętności korzystania z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dzięki wymianie dobrych praktyk. 
  5. Wzrost doświadczenia przy współpracy międzynarodowej i nabywaniu nowych kontaktów na szczeblu europejskim przez opiekunów uczniów. 
  6. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie Erasmus+ dzięki uzyskanym certyfikatom. 
 Działania przygotowawcze: 

– przygotowanie kulturowe – 10h 

– przygotowanie językowe – j. angielski 15h, j. grecki 5h 

 

Tematyka: 

Tematem realizowanego przedsięwzięcia było stworzenie profesjonalnych broszur informacyjnych dotyczących przedsiębiorczości w Polsce i Grecji w obszarze prowadzenia biznesu hotelowego i restauracyjnego, co związane jest z uczestnictwem w działaniach uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.  

Tematyka została wybrana również z powodu tego, że Grecy mają ten sektor gospodarki bardzo rozwinięty, więc przekazali naszym uczniom wiele bardzo dobrych praktycznych pomysłów na jego funkcjonowanie. Kuchnia grecka jest również bardzo popularna na całym świecie a uczniowie mieli okazję zapoznać się z nią w sposób praktyczny i promować po powrocie z mobilności w trakcie warsztatów kulinarnych oraz innych organizowanych w ramach projektu, w tym cyfrowych. Przygotowanie broszur pozwoliło nabyć praktyczne umiejętności, w tym w zakresie cyfrowym, które będą przydatne w dalszej edukacji oraz karierze zawodowej. W trakcie mobilności uczniowie pozyskali wiedzę niezbędną do realizacji zadania – dzięki wizytacjom, spotkaniom, odwiedzaniu miejsc publicznych, instytucji i atrakcji turystycznych. 

Zobacz artykuł o mobilności na stronie szkoły

Relacje na facebooku:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13   14  15  16  17  18  

Kursy i szkolenia dla nauczycieli 

 

Ilość uczestników: 

– 2 członków kadry pedagogicznej 

 Długość mobilności – 9 dni: 

– 2 dni na podróż 

– 7 dni zajęć merytorycznych, min. 6h dziennie + zajęcia kulturowe i pedagogiczne 

 

Tematyka: 

Mobilność dotyczyła wzmocnienia kompetencji kadry w zakresie wykorzystania interaktywnych metod prowadzenia kształcenia i narzędzi cyfrowych w Placówce edukacyjnej z naciskiem na kumulowanie wiedzy, materiałów, informacji wykorzystywanych w kształceniu przez kadrę, narzędzi i metod jej weryfikacji w platformach e-learningowych, zarządzanie komunikacją w organizacji. Została poruszona także tematyka związana z możliwościami oferowanymi przez platformy edukacyjne Erasmus + jak i ich wpływu na innowacyjność procesu kształcenia oraz jego umiędzynarodowienie. Kurs oparty był o prezentowanie wdrożonych w Szkole partnerskiej narzędzi, przypadki użycia oraz wdrożenia wybranych narzędzi interaktywnych. 

 Kurs został przeprowadzony w formie wykładów i warsztatów praktycznych, spotkań z edukatorami, innowatorami, podczas których nasz grecki Partner podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem i uwagami z zakresu kształcenia cyfrowego, jak i form i metod pracy przy międzynarodowych działaniach mobilnościowych. 

 

Cele kursu: 
  1. Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zawodowych i osobistych nauczycieli dzięki kooperacji z kadrą greckiego Partnera 
  1. Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi cyfrowych wspomagających proces kształcenia i ewaluacji, takich jak: platforma e-learningowa budująca zasoby wiedzy Placówki i usprawniająca oceny postępów naukowych uczniów. Podnoszenie przy okazji atrakcyjności procesu nauczania dzięki darmowemu oprogramowaniu i zasobom edukacyjnym oferowanym przez zweryfikowane źródła. 
  1. Ugruntowanie potencjału Szkoły w temacie związanym z realizacją międzynarodowych mobilności jak i efektywnej współpracy z zagranicznym Partnerem 
  1. Zdobycie bezcennego doświadczenia w dziedzinie współpracy z Erasmus+, Skuteczność i efektywność w promowaniu i upowszechnianiu efektów mobilności i międzynarodowych działań Szkoły, w tym wykorzystania możliwości jakie dają platformy edukacyjne KE. 

 

Działania przygotowawcze: 

– przygotowanie kulturowe – 2h 

– przygotowanie językowe – j. angielski 2h, j. grecki 2h 

– przygotowanie organizacyjne + wprowadzenie do programu Erasmus+ – 5h