“Miętne odkrywa Europę - ponadnarodowa mobilność uczniów”

rekrutacja PMU2020- PLAKAT

Międzynarodowy projekt, zrealizowany we współpracy z Mpakogianni Private School.

W mobilności uczniów “Miętne odkrywa Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów” w Grecji wzięło udział 4 nauczycieli i 33 uczniów o profilach:

  • technik hotelarz,
  • technik żywienia,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W projekcie uczestniczyli uczniowie ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Udział takich osób był specjalnie premiowany podczas rekrutacji.

Szkoła Przyjmująca :           Mpakogianni – Szkoła prywatna w Larisie

Szkoła przyjmująca Mpakogianni mieści się w nowoczesnym kompleksie położonym na przedmieściach Larisy.  Jest to szkoła prywatna powstała w 1998 roku z inicjatywy Pan dr Nikosa Bakogiannisa, filologa, zasłużonego przedstawiciela sektora edukacji miasta i całego regionu. Szkoła oferuje kompleksową edukację na wszystkich szczeblach, od przedszkola, przez Szkołę podstawową, Gimnazjum oraz Liceum.  W obecnym roku Szkolnym Szkoła kształci 400 uczniów, o których edukację dba 40 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

Założeniem projektu było osiągnięcie celu głównego projektu, którym jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowo planowane są cele szczegółowe oraz wzrost umiejętności, wiedzy i doświadczenia otoczenia, wynikający z pośredniego wpływu realizacji projektu poprzez bezpośrednio zaangażowanych uczniów oraz kadrę pedagogiczną i administracyjną.

W tym przedsięwzięciu szkoła współpracowała z grecką prywatną szkołą Mpakogianni w Larisie. Grupy wyjazdowe liczyły po 17 uczniów i 2 nauczycieli pierwsza oraz 16 uczniów i 2 nauczyciel druga mobilność. Po stronie greckiej uczestniczyło 12 uczniów oraz 4 nauczycieli w ramach obu mobilności.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów, poziomu nauczania oraz atrakcyjności programu kształcenia uczestniczących w nim instytucji, wzmacnianie zdolności organizacyjne i wzrost kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej, zaangażowanej w realizację projektu. Przedsięwzięcie realizowano w formie projektowej, tak aby wiedza i umiejętności były przyswajane w sposób efektywny i trwały. 

 

W ramach projektu uczniowie w międzynarodowych zespołach pracowali nad stworzeniem profesjonalnych broszur informacyjnych o jednym z dwóch tematów dot. branż gospodarki w Polsce i Grecji. Są one ściśle powiązane z profilem zawodowym uczniów tj. „Rola turystyki w gospodarce” i „Rola odnawialnych ´źródeł energii”. Uczniowie samodzielnie stworzyli

treści w języku angielskim, polskim oraz greckim, zdobywając wiedzę u źródeł poprzez spotkania, wizyty i wywiady. Działania realizowane w trakcie mobilności zostały poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. Informacje niezbędne do przygotowania broszury pozyskiwane były z zajęć terenowych realizowanych przed mobilnością, w trakcie jej trwania oraz z Internetu. Następnie uczestnicy opracowali zebrane dane, zdjęcia i stworzyli z nich atrakcyjne wizualnie materiały, które

zostały udostępnione, wydrukowane oraz rozpowszechnione. Uczniowie przygotowali broszurę informacyjną z wykorzystaniem narzędzia graficznego Canva. Jednym z celów projektu była również aktywizacja i wspieranie osób narażonych na wykluczenia społeczne. Udział takich osób był specjalnie premiowany w procesie rekrutacji, który poprzedziły działania przygotowawcze i

realizację mobilności. 

Zajęcia prowadzone były w mniejszych, międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i indywidualna współpracę uczniów. Każda z grup roboczych miała przydzielonego mentora / opiekuna – polskiego lub greckiego nauczyciela, który wspierał realizację działań, planowanie i komunikację. Pod koniec mobilności każda z grup przedstawiła efekty swoich działań, przed resztą uczestników. Uczniowie wspólnie ocenili wypracowane materiały pod kątem merytoryczności, dopracowania i designu każdej z broszur, które następnie zostały opublikowane. 

Projekt adresowany był w największym stopniu do uczniów i to oni byli głównymi beneficjentami realizowanych działań, jednak projekt wpłynął także na kadrę nauczycielską oraz szkoły biorące udział w projekcie podnosząc poziom kształcenia.

Został powołany zespół projektowy, który w ramach przedsi˛ewzi˛ecia wytworzył efektywne narzędzia wspierające proces planowania zadań zarządzania ryzykiem, realizacji, dystrybucji efektów  komunikacji i ocenie jakości przeprowadzonych działań. Efekty kształcenia oraz wypracowane produkty podlegały ´ ewaluacji, na każdym etapie projekty, co wykazało, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Wpływ realizowanych działań na wszystkich uczestników przedsięwzięcia był szeroko  upowszechniany w społeczności lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. 

 

Jak wygląda mobilność w praktyce?

Mobilność w praktyce jest najciekawszą i najlepiej przyswajalną formą nauki. To zajęcia o tematyce interdyscyplinarnej, podczas których można zdobyć przeróżne umiejętności i wiedzę, zarówno podczas warsztatów stacjonarnych, jak i terenowych. Mobilność to bezpośrednie poznawanie świata, poszerzanie horyzontów, przełamywanie barier i różnic kulturowych, nauka tolerancji, pracy w grupie, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości. 


Relacje z mobilności na profilu facebook szkoły: