Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry Zespołu Szkół w Miętnem

"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry dzięki międzynarodowej mobilności" - W ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus +

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.
FE plakat A3 FE dla Rozwoju Społecznego.pdf

Dzięki finansowaniu zewnętrznemu udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny! 

Dofinansowanie z projektu UE: 216 127,75 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych u uczniów/uczennic w tym m.in.:

w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, w zakresie kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Głównym działaniem w projekcie jest wyjazd edukacyjny grupy naszych uczniów do Grecji.

W trakcie 10-dniowego pobytu w Grecji, uczniowie wezmą udział w różnorakich formach edukacyjnych, takich jak lekcje stacjonarne, warsztaty, spotkania oraz zajęcia terenowe, prowadzone w szkole partnerskiej razem z greckimi rówieśnikami, wszystko w języku angielskim. Oprócz zasadniczego programu edukacyjnego, dwa dni mobilności oraz czas wolny po zajęciach zostaną wykorzystane na aktywności kulturowe, integracyjne i relaks, co umożliwi uczestnikom głębsze zrozumienie greckiej kultury i tradycji.

Tematyka i program projektu zostały przygotowana w taki sposób, aby zrealizować cele projektu. Spodziewanymi rezultatami będzie nabycie lub wzmocnione kompetencji kluczowych uczestników:

– w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

– w zakresie wielojęzyczności;

–  matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

– cyfrowe;

– osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

– obywatelskie;

– w zakresie przedsiębiorczości;

– w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Spodziewamy się, że projekt przyniesie uczniom nie tylko nowe umiejętności, ale także rozszerzy ich horyzonty kulturowe i językowe.

info o projekcie_ES FERS_2022_MIĘTNE
Projekt o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000101633, zatytułowany "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry dzięki międzynarodowej mobilności", otwiera przed uczniami Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem drzwi do niezapomnianej edukacyjnej przygody w Grecji!

Zaplanowana na okres od 6.05 do 17.05.2024 (+ 2 dni na podróż) zagraniczna mobilność da szansę 28 uczestnikom z naszej szkoły na wszechstronny rozwój kluczowych umiejętności oraz na zdobycie cennych kompetencji językowych i kulturowych.                          

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.02.2024

Zachęcamy do udziału w projekcie uczniów i uczennice kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Urządzeń i Energetyki Odnawialnej, Technik Spedytor klas III-IV, którzy będą mogli zgłosić się do rekrutacji. W ramach tego procesu, zostanie wybranych 28 uczestników.

Formularze aplikacyjne będą dostępne w sekretariacie naszej szkoły oraz na naszej oficjalnej stronie internetowej. Wybór kandydatów odbędzie się zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji.

Zapoznaj się z artykułem o rekrutacji do projektu 

Rezultaty

Uwarunkowania branży logistycznej i turystycznej w Polsce i w Grecji

ES FERS_2022_MIĘTNE