“Miętne odkrywa Europę – edycja 3”

To już trzeci, jak sama nazwa przedsięwzięcia wskazuje, projekt międzynarodowy, zrealizowany we współpracy z Mpakogianni Private School.

W mobilności uczniów “Miętne odkrywa Europę – edycja 3” w Grecji wzięło udział 4 nauczycieli i 20 uczniów o profilach:

 • technik hotelarz,
 • technik żywienia,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W projekcie uczestniczyli uczniowie ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Udział takich osób był specjalnie premiowany podczas rekrutacji.

Greckich uczestników, którzy towarzyszyli polskim było 12: 10 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Mobilność rozpoczęła się 3 października i trwała kolejne 12 dni, w tym odbyło się 10 dni zajęć merytorycznych, dwa dni zostały poświęcone na poznanie historii, kultury i pięknych zabytków Riwiery Olimpijskiej. Dwa dni zajął transport lądowy uczniów.

Podczas realizacji programu merytorycznego i kulturowego uczniowie zostali podzieleni na mniejsze międzynarodowe grupy, dzięki czemu wypracowali wyższe jakościowo rezultaty materialne oraz zwiększyli kompetencje kluczowe. Tym samym został osiągnięty główny cel projektu. Zajęcia miały charakter praktyczny i zajmowały 6 godzin dzienne. Do każdej grupy był przydzielony mentor/opiekun, który wspierał realizację zadań uczniów. Dzięki ewaluacji i monitoringowi stwierdzono wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowym, społecznym, osobistym, przedsiębiorczym i kulturowym. Dzięki realizacji projektu zostały również osiągnięte cele szczegółowe, w tym zwiększenie poziomu nauczania, atrakcyjności programu kształcenia szkół partnerskich, zdolności organizacyjnych oraz kompetencji kadry pedagogicznej, która była zaangażowana w mobilność uczniów.

Uczniowie podczas projektu pracowali nad stworzeniem profesjonalnych broszur informacyjnych w dwóch tematach „Rola turystyki w gospodarce” i „Rola odnawialnych źródeł energii w gospodarce”. Uczniowie przygotowali treści w języku angielskim, polskim oraz greckim oraz materiały wizualne. Korzystali z narzędzia graficznego Canva. Na koniec mobilności każda z grup przedstawiła wypracowane materiały i wzajemnie się oceniając, wybrała najlepszą broszurę pod kątem merytoryki i designu, a następnie wszystkie broszury zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

Założeniem projektu było osiągnięcie celu głównego projektu, którym jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowo planowane są cele szczegółowe oraz wzrost umiejętności, wiedzy i doświadczenia otoczenia, wynikający z pośredniego wpływu realizacji projektu poprzez bezpośrednio zaangażowanych uczniów oraz kadrę pedagogiczną i administracyjną.

Dyrekcja szkoły wspólnie z partnerem określiła cele projektu obejmujące:

Cel główny: 

Wzrost wśród 20 polskich i minimum 10 greckich uczniów szkoły partnerskiej następujących kompetencji kluczowych: 

 • rozumienia i tworzenia informacji;
 • cyfrowych;
 • wielojęzyczności;
 • osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;  
 • w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
 • obywatelskich;
 • świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele pozostałe: 

 • Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym uczniów szkoły, spowodowanym barierami ekonomicznymi, geograficznymi i społecznymi, poprzez zwiększenie dostępności efektywnych form edukacji osobom z mniejszymi szansami edukacyjnymi.
 • Nabycie praktycznych i twardych umiejętności, użytecznych w przyszłym życiu zawodowym.
 • Zwiększenie poziomu nauczania oraz atrakcyjności programu kształcenia instytucji, uczestniczących w projekcie.
 • Wdrażanie metod projektowych w procesie kształcenia, co zwiększy szansę na poprawę wyników w nauce.
 • Wzmacnianie zdolności organizacyjnych oraz wzrost kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej, zaangażowanej w realizację projektu.
 • Promowanie szkoły jako instytucji innowacyjnej i otwartej na współpracę międzynarodową.
 • Zwiększanie potencjału i rozpoznawalności szkoły w regionie jako placówki realizującej ciekawe przedsięwzięcia, co zwiększy zainteresowanie ze strony przyszłych uczniów, chcących podjąć naukę w szkole.
 • Zwiększenie kompetencji szkoły z zakresu wdrażania projektów edukacyjnych.
 • Wzmocnienie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych w celu działań, podnoszących jakość kształcenia.
 • Stworzenie materialnych produktów działań (broszur informacyjnych), realizowanych w ramach projektu, których upublicznienie wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomość obywatelską odbiorców owych produktów.  

Jak wygląda mobilność w praktyce?

Mobilność w praktyce jest najciekawszą i najlepiej przyswajalną formą nauki. To zajęcia o tematyce interdyscyplinarnej, podczas których można zdobyć przeróżne umiejętności i wiedzę, zarówno podczas warsztatów stacjonarnych, jak i terenowych. Mobilność to bezpośrednie poznawanie świata, poszerzanie horyzontów, przełamywanie barier i różnic kulturowych, nauka tolerancji, pracy w grupie, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości. Sami zobaczcie na zdjęciach: